Bestellen Eten Ontmoeten
Heb je geen tijd of zin om te koken, of heb je geen inspiratie? LEVJEN kookt vers, gezond en gevarieerd voor jouw gemak

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van LEVJEN, gevestigd te Zwolle

 1. Definities
  • LEVJEN: LEVJEN statutair gevestigd te Zwolle, adres Walstraat 1, 8011 NR    KVK nr.65136330   BTW nr. NL100438817B01
  • De Klant: de klant die via de website van LEVJEN maaltijden bestelt.
  • De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen LEVJEN en De Klant.
  • Diensten: het ontwikkelen, bereiden, verzorgen en bezorgen van gezonde maaltijden en de ingrediënten daarvan.
  • Account:  De samengevoegde gegevens van de klant gebruikt als identificatie om gebruikt te maken van LEVJEN. Het Account kan alleen benaderd worden met het user ID gekoppeld aan dit Account en wachtwoord.
  • Kosten Dienstverlening: door De Klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan LEVJEN.
  • Partijen: LEVJEN en De Klant gezamenlijk.
  • Gedeelde Informatie: informatie beschikbaar gesteld door LEVJEN aan De Klant en van De Klant aan LEVJEN.
 2. Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.
  • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Dienstverlening
  • LEVJEN bereidt maaltijden die afgeleverd worden bij De Klant binnen het door De Klant geselecteerde tijdvak.
  • Maaltijden worden binnen vooraf vastgestelde tijdskaders afgeleverd.
 4. Totstandkoming overeenkomst
  • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod direct op het scherm.
  • Het staat LEVJEN te allen tijde vrij om een bestelling te weigeren.
  • De Klant heeft na 11 uur op de dag van de levering geen recht meer om De Overeenkomst te ontbinden omdat het wettelijke “herroepingsrecht voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten”, niet van toepassing is. De producten zijn van bederfelijk van aard en kunnen niet worden teruggezonden.
 5. Verplichtingen LEVJEN
  • LEVJEN zal te allen tijde voldoen aan de gestelde HACCP-eisen voor de hygiëne van levensmiddelen.
  • LEVJEN zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle gegevens die van De Klant ontvangen wordt. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
  • Na melding zal LEVJEN de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen. Inbreuk op rechten van De Klant dienen per e-mail gemeld te worden op info@levjen.nl
 6. Verplichtingen Klant
  • De Klant is binnen het gekozen tijdskader voor bezorging aanwezig en bereikbaar om de maaltijd te overhandigen. Wanneer dit niet het geval is zal de bezorger zijn route vervolgen en de maaltijd mee terugnemen naar het distributiepunt.
  • De Klant heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
  • De Klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
  • Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden en mogen niet met derden worden gedeeld
  • De Klant mag derden geen toegang verschaffen tot LEVJEN via haar eigen registratie. Bij overtreding is De Klant volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
  • De Klant is volledig aansprakelijk voor alle schade bij LEVJEN en derden, ten gevolge van de door De Klant Gedeelde Informatie.
 7. Betaling
  • De betaling wordt vooraf door middel van Ideal gedaan.
  • De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
  • Wanneer LEVJEN als gevolg van het niet betalen door de Klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant met een minimum van 15% van het aan LEVJEN verschuldigde bedrag.
  • Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.
  • Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
  • De Diensten worden na betaling geleverd op de vastgestelde datum en tijd zoals zichtbaar is in het Account bij “overzicht bestellingen”.
 8. Aansprakelijkheid
  • LEVJEN is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd.
  • Wanneer producten of diensten van LEVJEN niet aan de vastgestelde richtlijnen bij De Klant terecht komt moet dit door De Klant binnen 24 uur schriftelijk gemeld worden aan LEVJEN.
  • LEVJEN garandeert niet dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de Klant gewenste resultaat zal opleveren. LEVJEN geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de Klant zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.
  • LEVJEN behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen aan te brengen aan de af te leveren maaltijd. Van significante wijzigingen zal de Klant uiterlijk 1 dag voorafgaand aan de overeengekomen bezorgdatum op de hoogte worden gesteld waarna de Klant vanzelfsprekend de gelegenheid heeft de bestelling kosteloos te annuleren.
  • LEVJEN is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van LEVJEN en/of onze bestuurders.
  • LEVJEN is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.
  • LEVJEN heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling uiterlijk 2 dagen voor de overeengekomen afleverdatum door middel van een e-mail bericht of telefonisch te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van de Klant aansprakelijk te worden.
  • De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van onze dienstverlening. (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie de maaltijden gedeeld worden). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de Klant, ook als de Klant LEVJEN daarvan tevoren op de hoogte heeft gesteld, en LEVJEN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen.
  • In alle gevallen is de aansprakelijkheid van LEVJEN beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van LEVJEN. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekering van LEVJEN geen uitkering doet is de aansprakelijkheid van LEVJEN beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door LEVJEN aan de Klant in rekening is gebracht.
 9. Persoonsgegevens
  • LEVJEN kan persoonsgegevens betreffende De Klant, welke door De Klant aan LEVJEN ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • De Klant gaat akkoord dat LEVJEN alle door De Klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.
  • Verwerking van persoonsgegevens door LEVJEN vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de wet bescherming persoonsgegevens.
 10. Wijzigingen van de Diensten
  • LEVJEN behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van LEVJEN, te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of altijd. Hierover zal altijd naar De Klant gecommuniceerd worden.
  • Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van je Gedeelde Informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan.
  • In geval van een wijziging van de Diensten, om welke reden dan ook, heeft De Klant slechts recht op retournering pro rato van reeds (vooruit)betaalde bedragen aan LEVJEN of haar partners indien dit expliciet is overeengekomen.
 11. Intellectuele eigendom
  • Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door De Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de Producteneigendom zijn van LEVJEN en / of onze licentiegevers en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
  • Het is De Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van LEVJEN te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen LEVJEN.
  • LEVJEN heeft het recht om ingezonden bijdragen, zoals recensies, te gebruiken voor al haar huidige en toekomstige activiteiten. Voor zover op deze bijdragen intellectuele eigendomsrechten rusten, draag je deze onvoorwaardelijk en kosteloos aan LEVJEN over. Voor zover mogelijk doe je daarbij tevens afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten. Je staat er jegens LEVJEN voor in dat je het recht hebt om de ingezonden bijdragen ter beschikking te stellen en de rechten daarop zoals hierboven beschreven over te dragen.
  • LEVJEN heeft het recht om je bijdrage naar eigen inzicht op de website te plaatsen en/of te verwijderen, al dan niet onder vermelding van de door de Klant opgegeven (Klant-)naam.
 12. Communicatie
  • Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden binnen LEVJEN zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.
  • De Klant gaat er mee akkoord dat LEVJEN De Klant mag benaderen voor belangrijke wijzigingen van of updates voor de Diensten, indien zij dit nodig acht. Deze communicatie zal nooit commerciële uitingen van derden bevatten.
  • Het staat LEVJEN te allen tijde vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de Gedeelde Informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 13. Toepasselijk recht
  • Op alle overeenkomsten tussen LEVJEN en de Klant is Nederlands recht van toepassing
 14. Bevoegde rechtbank
  • De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen LEVJEN en de Klant.
 15. Algemeen
  • In het geval een of meerdere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden nietig is en/ of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.
  • In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van LEVJEN worden overgedragen, heeft LEVJEN het recht om alle onderdelen van de website, daaronder begrepen eventuele bijdragen van Klanten, en alle accounts, mede over te dragen.

Zwolle, 11 februari 2016